Zatrudnienie osób pozbawionych wolności - Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku


Zatrudnienie osób pozbawionych wolności

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku informuje, że w ramach podejmowanych działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych oraz dla osiągnięcia właściwych korzyści społecznych i ekonomicznych, istnieje możliwość zatrudnienia osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym w Kłodzku.
Skazanych można zatrudniać odpłatnie w szczególności na podstawie skierowania do pracy. W porównaniu do innych umów jest to bardzo korzystna dla pracodawców forma zatrudnienia, której zaletą jest:
  • Stosowanie przepisów prawa pracy tylko w zakresie czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe warunki zatrudnienia określa się w umowie o zatrudnieniu skazanych zawieranej z Dyrektorem Zakładu Karnego;
  • Brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnianiu skazanych (dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja zakładu karnego);
  • Skazani nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu;
  • Wynagrodzenie ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonania pełnej miesięcznej normy pracy. Wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin;
  • Osadzeni nie korzystają z urlopów. Po roku nieprzerwanej pracy w czasie odbywania kary osadzonym przysługuje płatne zwolnienie od pracy w wymiarze 14 dni roboczych.
  • W celu wspierania pracodawców zatrudniających osoby pozbawione wolności utworzono Fundusz Aktywizacji Zawodowej, dzięki któremu pracodawcy otrzymują ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia w wysokości 35% z wynagrodzeń brutto. Ponadto podmioty zatrudniające osoby pozbawione wolności mogą również starać się o pożyczki bądź dotacje;
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 865 18 58
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę